ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านวังกะโล่ หมู่ที่ 9

08 ส.ค. 61

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านวังกะโล่ หมู่ที่ 9 ตำบลวังกะทะ

อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้มีโครงการ จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านวังกะโล่ หมู่ที่ 9 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               การจ้างงาน(93.14.18.00 )ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านวังกะโล่ หมู่ที่ 9 จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เค แอนด์ เอส บาดาล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 316,000.00 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหกพัน-บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่  25 มิถุนายน พ.ศ. 2561

นางสุนทรา พอควร 

(นางสุนทรา พอควร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ