ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 พ.ค. 61

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
๑. ถุงขยะ (๔๗.๑๒.๑๗.๐๑ ) สีดำ จำนวน ๔๐ แพค ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านธนาคูณ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๒๐.๐๐ บาท (สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒. น้ำยาล้างจาน (๔๒.๒๘.๑๗.๐๔ ) จำนวน ๖ โหล ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านธนาคูณ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๖๑๖.๐๐ บาท (ห้าพันหกร้อยสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๓. น้ำยาล้างห้องน้ำ(๔๗.๑๓.๑๘.๐๐ ) จำนวน ๖ แกลลอน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านธนาคูณ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๘๘.๐๐ บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๔. แปรงขัดส้วม (๔๗.๑๓.๑๖.๐๘ ) จำนวน ๑๐ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านธนาคูณ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๕. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกระจก (๔๗.๑๓.๑๘.๑๓ ) จำนวน ๒ ขวด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านธนาคูณ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๐.๐๐ บาท (สามร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
สุนทรา พอควร
(นางสุนทรา พอควร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ