ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา) ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 พ.ค. 61

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา) ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน(ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา) ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
ใบเสร็จรับเงิน (๑๔.๑๑.๑๘.๐๔ ) จำนวน ๕๐๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
สุนทรา พอควร
(นางสุนทรา พอควร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ