ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังกะทะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 พ.ค. 61

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังกะทะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้มีโครงการ ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังกะทะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
อาหารเสริมวิตามิน (๕๑.๑๙.๑๙.๐๕ )อาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมยูเอชที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี จำนวน ๙๒๔ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คันทรีเฟรชแดรี่ จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๒๒๕.๖๘ บาท (เจ็ดพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทหกสิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สุนทรา พอควร
(นางสุนทรา พอควร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ