ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 มิ.ย. 61

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้มีโครงการ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
อาหารเสริมวิตามิน (๕๑.๑๙.๑๙.๐๕ )อาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมยูเอชที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี จำนวน ๖๗,๖๓๙ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คันทรีเฟรชแดรี่ จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒๘,๙๓๖.๙๘ บาท (ห้าแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบหกบาทเก้าสิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
สุนทรา พอควร
(นางสุนทรา พอควร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ