ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มิ.ย. 61

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้มีโครงการ จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
๑. บริการทำสำเนาขาวดำหรือเรียงหน้า (๘๒.๑๒.๑๗.๐๑ )รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๑๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ มานิตย์ก็อปปี้ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕๐.๐๐ บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒. บริการทำสำเนาขาวดำหรือเรียงหน้า (๘๒.๑๒.๑๗.๐๑ )แผนพัฒนาตำบลสี่ปี ประจำปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ ๒ จำนวน ๖๐ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ มานิตย์ก็อปปี้ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๓๐๐.๐๐ บาท (หกพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
สุนทรา พอควร
(นางสุนทรา พอควร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ