ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานวันน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง ประจำปี พ.ศ.2561

06 ส.ค. 61

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานวันน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง ประจำปี พ.ศ.2561

ของอบต.วังกะทะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้มีโครงการ จ้างจัดงานวันน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง ประจำปี พ.ศ.2561 ของอบต.วังกะทะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
1. การจ้างงาน (93.14.18.00 ) จ้างเหมาจัดกิจกรรมและขบวนแห่ จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวฉัจฉราพร ขวัญกลาง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 40,000.00 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
2. การจ้างงาน (93.14.18.00 )จ้างเหมาวงดนตรีพร้อมรถแห่วงดนตรี จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายณรงค์ เอนกนวล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
3. การจ้างงาน (93.14.18.00 ) จ้างเหมาจัดหาเครื่องดื่มสำหรับรับรองผู้มาร่วมกิจกรรม จำนวน 1 งาน

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวกรองทิพย์ สุวรรณรีย์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 9,000.00 บาท (เก้าพันบาท-ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 
  ประกาศ ณ วันที่  21 มิถุนายน พ.ศ. 2561

นางสุนทรา พอ

(นางสุนทรา พอควร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ