ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านคลองพลู หมู่ที่ 15

08 ส.ค. 61

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านคลองพลู หมู่ที่ 15 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้มีโครงการ จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านคลองพลู หมู่ที่ 15 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

การจ้างงาน(93.14.18.00 )ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านคลองพลู หมู่ที่ 15 จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังศิลา กรุ๊ป (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 318,000.00 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 
  ประกาศ ณ วันที่  25 มิถุนายน พ.ศ. 2561

นางสุนทรา พอควร

(นางสุนทรา พอควร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ