ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัคซีนควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

12 ก.ค. 61

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้มีโครงการ ซื้อวัคซีนควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
บริการฉีดวัคซีนสัตว์ (70.12.20.06 ) วัคซีนควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,666 ซีซี ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายณัฐ แก้วนันท์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 49,980.00 บาท (สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบ-บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  22 มิถุนายน พ.ศ. 2561

(นางสุนทรา พอควร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ