ประกาศผลการจ้างโครงการจ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก – ลูกรัง ม.9 บ้านวังกะโล่ – ม.10 บ้านเข้าแก้า – ม.23 บ้านคลองไทร – ม.3 บ้านคลองมะค่าหิน ตำบลวังกะทะ – ม.2 บ้านหนองหมาก ตำบลคลองม่วง ดำเนินการ 6 ช่วง

03 ก.พ. 59