ประกาศผลการจ้างโครงการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง – ม.19 บ้านเทพนิมิต – ม.5 บ้านหนองขวาง ตำบลวังกะทะ ดำเนอนการ 2 ช่วง ตำบลวังกะทะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

02 ก.พ. 59