ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูป)

12 ก.ค. 61

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้มีโครงการ ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
ยางมะตอยสำเร็จรูป (๓๐.๑๒.๑๖.๐๑ ) บรรจุถุง ถุงละ ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๔,๓๓๒ ถุง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านสันติชัย แอสฟัลท์ (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๐,๕๖๘.๐๐ บาท (สามแสนสอง-หมื่นห้าร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 นางสุนทรา พอควร

(นางสุนทรา พอควร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ