ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่8 – หมู่ที่ 14 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

15 ก.ย. 57

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่8 – หมู่ที่ 14 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 –หมู่ที่ 14- ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ช่วงที่1 เริ่มจากถนนลาดยาง-ถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 620 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
ช่วงที่2 เริ่มจากถนนหินคลุก อบจ.-สามแยกบ้านป่าตะเคียน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,731.60                 ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดอัดแน่น ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะกำหนด

งบประมาณ 1,164,00 บาท เริ่มสัญญา 14 ธ.ค. 56 สิ้นสุดสัญญา 13 ก.พ. 57

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริมใหม่คอนสตรัคชั่น