การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2562

08 ก.พ. 62

การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2562

สมัยที่ 2  ระหว่างวันที่ 1 – 15 มิถุนายน  2562(มีกำหนด 15 วัน)

สมัยที่ 3  ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม  2562 (มีกำหนด 15 วัน)

สมัยที่ 4  ระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม  2562 (มีกำหนด 15 วัน)

สมัยแรก ประจำปี 2563  ระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์  2563 (มีกำหนด 15 วัน)