กองช่าง

-ว่าง-

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายทิวัตต์ ช่วยกลาง

นายทิวัตต์ ช่วยกลาง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายศักดิ์สิทธิ์ เชื้อแพทย์

นายศักดิ์สิทธิ์ เชื้อแพทย์

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายฉัตรนรินทร์ น้อยคำภา

นายฉัตรนรินทร์ น้อยคำภา

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายพีรพล คำภิราช

นายพีรพล คำภิราช

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

นายณัฏฐกิตติ์ ยันต์จิตรเกาะ

นายณัฏฐกิตติ์ ยันต์จิตรเกาะ

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นางนกเล็ก มีผูก

นางนกเล็ก มีผูก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายนิรันดร์ ไร่จันทึก

นายนิรันดร์ ไร่จันทึก

คนงานทั่วไป

นายเกรียงศักดิ์ รอดประเสริฐ

นายเกรียงศักดิ์ รอดประเสริฐ

คนงานทั่วไป

นายวิริยะการณ์ พักวงษ์

นายวิริยะการณ์ พักวงษ์

คนงานทั่วไป