กองคลัง

นางสาวพลอยปภัส จานแก้ว

นางสาวพลอยปภัส จานแก้ว

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางวิรัชยาภรณ์ ตำภิราช

นางวิรัชยาภรณ์ ตำภิราช

นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสมจิตร จริงพิมาย

นางสมจิตร จริงพิมาย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน

นางสาวกมณชรส ดวงสุวรรณ์

นางสาวกมณชรส ดวงสุวรรณ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวปิยนันท์ วังชมภู

นางสาวปิยนันท์ วังชมภู

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ