กองการศึกษา

นางสาวนารีรัตน์ ดีสวน

นางสาวนารีรัตน์ ดีสวน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายธนาพงศ์ พูนชัย

นายธนาพงศ์ พูนชัย

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางรัตนพร มั่งสูงเนิน

นางรัตนพร มั่งสูงเนิน

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสิริพร เดชพละ

นางสาวสิริพร เดชพละ

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุเนตร ภิญโญ

นางสาวสุเนตร ภิญโญ

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวปารณีย์ ช้อนทอง

นางสาวปารณีย์ ช้อนทอง

ผู้ดูแลเด็ก